Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-6909-C01  на 25.01.2021г. и започна изпълнението по проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наименование на приоритетната ос:
 Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Резултати Епидемията от коронавирус  доведе до парализиране на бизнеса с негативен ефект върху световната и българската икономика. Подкрепата по настоящия проект е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД също е засегната от епидемията от коронавирус и оказаната по програмата финансова помощ ще позволи да се запазят работните места и да се компенсира намалението на приходите през периода на действие на проекта. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 5 500,00 лв., от които 4 675,00 лв. европейско и 825,00 лв. национално съфинансиране. 100% безвъзмездна финансова помощ  от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Средствата ще бъдат използвани за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 3 месеца.

Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'x оперативна програма иновации и конкурентоспособност европейски съюз европейски фонд за регионално развитие проект и главна цел: преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 номер на адпбфп: BG16RFOP002-2.073-6909-C01 бенефициент: пътническа агенция виктори еоод обща стойност: 5 500,00 лв., от които 4 675,00 лв. европейско и 825,00 лв. национално съфинансиране 100% безвъзмездна финансова помощ от европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма "иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 начало: 25.01 2021г. край: 25.04.2021г.'

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.092

ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0190-C01  на 21.12.2020 г. и започна изпълнението по проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.092 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Средствата, които се предоставят по процедурата ще бъдат използвани за покриване на текущите нужди на и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/туристическа агентска услуга. По отношение на предприятията, крайни ползватели на помощта (туроператори и/или туристически агенти) ще бъде прилагана помощ “de minimis”, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г.

Резултати Епидемията от коронавирус  доведе до парализиране на бизнеса с негативен ефект върху световната и българската икономика. Подкрепата по настоящия проект е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19.

Обща стойност: 1 256.82 лв., като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 3 месеца.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ

ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.095-0748-M001 на 26.02.2021 г. и започна изпълнението по проект Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични меркипо процедура BG16RFOP002-2.095 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е oсигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Средствата, които се предоставят по процедурата ще бъдат използвани за покриване на текущите нужди и извършване на разходи за оборотен капитал.   ДДС е НЕдопустим разход по проекта.

Не се налага провеждане на процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.

Резултати Епидемията от коронавирус  доведе до парализиране на бизнеса с негативен ефект върху световната и българската икономика. Подкрепата по настоящия проект е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19.

Обща стойност: 875.87 лв., като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 3 месеца.

Начало: 26.02.2021 г.
Край: 26.05.2021 г.